Past Club Presidents

Club Presidents of Toa Payoh Central CC Toastmasters Club – Club 8046 – Charter Date: 01-Apr-1998.
Albert Lim, DTM 2001-2002 –
Tay Yiang Ping, DTM 2002-2003 –
Yeo Chai Tun, DTM 2003-2004 –
James Tan, ATMS, CL 2003-2004 (BHTMC) –
Kris Tay, DTM 2004-2005 –
Lim Poh Pian, ATMB, CL 2005-2006 –
Eskay Ng, CTM, CL 2007-2008 –
Jenny Au, DTM 2008-2009 –
Angela Oh, ACB CL 2009-2010 –
Peter Nguyen, ACB 2010-2011
Yolanda Yu, ACB 2011-2012
Edwin Tan, ACB ALB 2012-2013
James Tan, ATMS, ALS 2013-2014
Caroline Lim, CC 2014-2015
Yian Tay, ACB, CL 2015-2016

Club Presidents of Toa Payoh Central CC Advanced Toastmasters Club – 1524509 – Charter Date: 14-Jul-2010.
Yeo Chai Tun, DTM 2010-2011
Yong Chuk Ping, CC 2011-2012
Tay Yiang Ping, DTM 2012-2013
Hor Mei Siew, CC 2013-2014
Janis Ian Santiago, CC 2014-2015
Liu Yuchun CC, ALB  2015-2016